cyber-security-g14a6699e7_1280

Vaše soukromí je pro nás důležité

V Snowfox je ochrana vašeho soukromí důležitá. Můžete se spolehnout, že vaše osobní údaje zpracováváme pečlivým a transparentním způsobem, respektujíce vaše právo na soukromí. Při zpracování vašich osobních údajů se řídíme obecným nařízením o ochraně údajů a dalšími právními předpisy o ochraně údajů a vždy dodržujeme osvědčené postupy ochrany osobních údajů.

 

Oznámení společnosti Snowfox o ochraně osobních údajů 

Aktualizováno 6. dubna 2022

Úvod  

Snowfox, součást skupiny Bravedo, používá toto Oznámení o ochraně osobních údajů k popisu toho, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme osobní údaje návštěvníků webových stránek a kontaktů v naší marketingové databázi.

Proč a jaké osobní údaje zpracováváme? 

Údaje, které shromažďujeme, se týkají našich klientů, potenciálních klientů, partnerů, jednotlivců, kteří se zajímají o naše produkty, jakož i náborových kandidátů. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro následující, konkrétně určené účely. Níže si můžete prohlédnout seznam typů osobních údajů, které zpracováváme pro jednotlivé účely.

 • Zpracování související s náborem a žádostmi o zaměstnání   
  • Základní údaje (jméno, kontaktní údaje)
  • Informace obsažené v nahraném souhrnu a základní informace uvedené v životopisu (jméno, rodné číslo, kontaktní údaje) 
 • Zpracování související s marketingem a řízením vztahů se zákazníky
  • Základní informace (jméno, kontaktní údaje, údaje o společnosti)
  • Tracker; jedinečné identifikátory zařízení pro reklamu a/nebo analýzu

Na jakém právním základě je zpracování osobních údajů založeno? 

Právní předpisy o ochraně údajů vyžadují, aby se zpracování osobních údajů zakládalo na právních základech zahrnutých v GDPR. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujícího právního základu:

Oprávněný zájem: Oprávněný zájem se používá jako právní základ, když se vaše osobní údaje zpracovávají za účelem náboru nebo marketingu produktů. Při spoléhání se na oprávněný zájem posuzujeme a zvažujeme význam zájmu podle právních předpisů o ochraně údajů, přičemž zajišťujeme, aby vám nezpůsoboval nepřiměřené riziko nebo překážku.

Souhlas: V určitých situacích zpracováváme vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud jste k tomu předem dali výslovný souhlas. Například reklamní a analytické soubory cookies instalujeme do vašeho prohlížeče pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. V některých situacích může být souhlas přítomen na základě vašich vlastních činů, například pokud vy sami svobodně sdílíte některé osobní informace.

Odkud získáváme osobní údaje, které zpracováváme? 

Osobní údaje se na této webové stránce shromažďují hlavně přímo od vás, a to buď vyplněním formuláře s vašimi kontaktními údaji, odesláním životopisu nebo přihlášením se ke sledování souborů cookies. Někdy můžeme získat vaše informace z veřejných zdrojů, jako jsou webové stránky společností nebo zdrojů třetích stran, jako jsou seznamy účastníků akcí.

Jak používáme cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webové stránky. Vlastníci webových stránek ve velké míře využívají soubory cookies k tomu, aby jejich webové stránky fungovaly nebo aby fungovaly efektivněji, jakož i pro poskytování reportů.

Soubory cookies nastavené vlastníkem webové stránky (v tomto případě Snowfox) se nazývají „soubory cookies první strany“. Soubory cookies nastavené jinými stranami než vlastníkem webové stránky se nazývají „soubory cookies třetích stran“. Soubory cookies třetích stran umožňují poskytování funkcí nebo funkcí třetích stran na webové stránce nebo prostřednictvím ní (například reklama, interaktivní obsah a analýzy). Strany, které nastavují tyto soubory cookies třetích stran, mohou rozpoznat váš počítač, když navštíví danou webovou stránku, i když navštíví určité jiné webové stránky.

Cookies první a třetí strany používáme z několika důvodů. Některé soubory cookies jsou z technických důvodů potřebné pro fungování naší webové stránky a označujeme je jako „nezbytné“ nebo „nezbytně nezbytné“ soubory cookies. Další soubory cookies nám také umožňují sledovat a zaměřovat se na zájmy našich uživatelů. Třetí strany poskytují soubory cookies prostřednictvím naší webové stránky pro reklamní, analytické a jiné účely.

Komu se osobní údaje přenášejí nebo zpřístupňují?  

Osobní údaje zpracováváme důvěrně a vaše osobní údaje nikdy neprodáváme, nepronajímáme ani jinak zbytečně nezveřejňujeme externím stranám.

Shromážděné osobní údaje se částečně zpracovávají a uchovávají mimo EU/EHP, například když se poskytovatelé služeb nacházejí mimo EU. Používaní poskytovatelé služeb se smluvně zavázali zajistit přiměřenou úroveň ochrany údajů při všech zpracovatelských činnostech.  

Jak chráníme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje chráníme vhodnými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, neoprávněnému přístupu a jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomu oprávněni na základě své pracovní pozice.

Automatizované rozhodování  

Automatizované rozhodování se týká rozhodování plně automaticky, například na základě algoritmu bez lidského zásahu. Zpracování vašich osobních údajů ve společnosti Snowfox nezahrnuje automatizované rozhodování.

Retenční časy  

Vaše osobní údaje uchováváme pouze do doby, než je to potřebné pro účely zpracování údajů.

Po uplynutí doby uchovávání jsou vaše osobní údaje buď přepsány do záložních kopií a pozadí systému, nebo se stanou neidentifikovatelnými neodvolatelnou změnou osobních údajů do podoby, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 

Jaká mám práva? 

Právo být informován 

Máte právo být informováni o zpracovávání vašich osobních údajů ve stručné, transparentní, srozumitelné a dostupné formě, prezentované jasným a jednoduchým jazykem. Účelem tohoto sdělení o ochraně osobních údajů je řešit právo být informován a pomoci vám pochopit, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Budete-li mít po přečtení tohoto oznámení další otázky, můžete nás kontaktovat podle pokynů v části „Kontaktní informace“. 

Právo na přístup 

Máte právo získat potvrzení o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. Můžete tak vyhodnotit a potvrdit, že údaje se zpracovávají zákonně. Kromě toho máte právo požádat a získat kopii osobních údajů, které zpracováváme. Pokyny pro vyžádání kopie vašich údajů naleznete v další části „Jak mohu uplatnit svá práva?“. 

Právo na přenosnost údajů 

V určitých situacích máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v případě potřeby přenést tyto údaje dalšímu provozovateli. Toto právo existuje, když zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracování údajů je digitální povahy. 

Právo na opravu  

Naším cílem je udržovat osobní údaje v aktuální a přesné podobě a nepravdivé, nedostatečné nebo nepřesné osobní údaje neprodleně vymazat. Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a také máte právo na doplnění nedostatečných osobních údajů.  

Právo na omezení zpracování  

Omezení zpracování znamená, že kromě uchovávání lze osobní údaje, kterých se omezení týká, pouze zpracovávat

 • s vaším souhlasem, 
 • k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, 
 • na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo 
 • z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. 

Právo existuje v těchto situacích: 

 • Dotčená osoba popírá přesnost osobních údajů. V takových případech bude zpracování omezeno na dobu umožňující provozovateli ověřit správnost osobních údajů. 
 • Zpracování je protiprávní, dotyčná osoba však namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití. 
 • Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduje jejich provozovatel k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 
 • Dotčená osoba namítala zpracování osobních údajů pro jiné účely než přímý marketing a čeká na ověření, zda oprávněné důvody provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby. 

Právo namítat proti zpracovávání údajů  

V určitých situacích máte právo namítat proti zpracovávání údajů tím, že požádáte, aby se vaše údaje vůbec nezpracovávaly. Pokud se údaje zpracovávají k plnění úkolu vykonávaného z důvodů veřejného zájmu, při výkonu veřejné moci nebo pro účely naléhavých oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana, máte právo namítat proti zpracování z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. 

V takových případech musí být zpracování zastaveno, pokud 

 • správce prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo 
 • zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo namítat proti zpracování bez konkrétního důvodu, po jehož uplynutí se již údaje nesmí zpracovávat pro účely přímého marketingu. 

Právo na vymazání a právo být zapomenut  

V určitých situacích máte právo být zapomenut nebo máte právo na úplné vymazání vašich osobních údajů. Toto právo existuje například tehdy, když osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány, zpracování bylo založeno na souhlasu a souhlas odvoláte, nebo se osobní údaje zpracovávaly nezákonně.  

Právo odvolat souhlas 

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Pokud svůj souhlas odvoláte, zpracování osobních údajů nebude pokračovat, pokud pokračování zpracování údajů nebude vyžadovat jiný právní základ, například zákonná povinnost. Svůj souhlas můžete odvolat například kliknutím na odkaz „zrušit odběr“ na konci e-mailu s newsletterem. 

Právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu 

Kromě výše uvedených práv máte právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, pokud se domníváte, že naše postupy ochrany osobních údajů nejsou v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů. Stížnost lze podat například tehdy, nejsou-li řádně implementována práva popsaná v tomto sdělení. Ve Finsku je orgánem dozoru Úřad veřejného ochránce práv pro ochranu údajů. 

Jak mohu uplatnit svá práva? 

Máte-li dotazy týkající se výše uvedených práv nebo si přejete zkontrolovat své osobní údaje nebo jinak uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Kontaktní informace odpovědné osoby pro ochranu údajů naleznete na konci tohoto oznámení. 

Uplatňování vašich práv je obecně bezplatné. V určitých situacích definovaných zákonem, například pokud požadujete více kopií vašich osobních údajů, můžeme předem požadovat poplatek odpovídající nákladům na provedení vaší žádosti. 

Na všechny žádosti odpovídáme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Budeme vás informovat o opatřeních, která jsme přijali za účelem vyřízení vaší žádosti. Pokud z nějakého důvodu musíme vaši žádost odmítnout, budeme vás o odmítnutí a jeho zdůvodnění informovat do jednoho měsíce po přijetí žádosti.  

Pokud existuje více žádostí nebo jsou složité, můžeme si vyžádat dodatečný čas až 2 měsíce na realizaci žádosti. V takovém případě vás budeme informovat o potřebě dodatečného času a zdůvodnění prodlení do jednoho měsíce od přijetí žádosti.  

Další informace naleznete na internetových stránkách úřadu veřejného ochránce práv pro ochranu údajů: https://tietosuoja.fi/en/notification-to-the-data-protection-ombudsman   

Správce údajů a kontaktní informace 

Správce údajů je subjekt, který rozhoduje o tom, jak a proč se osobní údaje zpracovávají. O účelech a opatřeních zpracování osobních údajů na naší webové stránce rozhoduje společnost Snowfox. Snowfox je tak správcem údajů při zpracování osobních údajů.

Společnost Snowfox jmenovala odpovědnou osobu pro ochranu údajů, která je interním odborníkem na ochranu údajů. Odpovědná osoba pro ochranu údajů dohlíží na zpracování osobních údajů, radí zaměstnancům v otázkách ochrany údajů a působí jako kontaktní osoba pro žádosti a otázky týkající se práv dotčené osoby.  

 

Kontaktní údaje správce údajů: 

Snowfox Oy

IČO: 2937591-4

Tripla Workery West, Firdonkatu 2 7th floor, 00520 Helsinky

 

Kontaktní údaje na odpovědnou osobu pro ochranu údajů:  

privacy@snowfox.ai

Aktualizace oznámení o ochraně osobních údajů 

Naše postupy ochrany osobních údajů neustále zlepšujeme, a proto bude toto oznámení o ochraně osobních údajů také příležitostně aktualizováno. Aktualizace mohou být způsobeny změnami v legislativě. Doporučujeme vám znovu navštívit tuto stránku, abyste byli informováni o případných změnách. V případě potřeby vás můžeme také přímo informovat o jakýchkoli změnách v našich postupech ochrany osobních údajů.