cyber-security-g14a6699e7_1280

Vaše súkromie je pre nás dôležité

V Snowfox je ochrana vášho súkromia dôležitá. Môžete sa spoľahnúť, že vaše osobné údaje spracúvame starostlivým a transparentným spôsobom, rešpektujúc vaše právo na súkromie. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime všeobecným nariadením o ochrane údajov a ďalšími právnymi predpismi o ochrane údajov a vždy dodržiavame najlepšie postupy ochrany osobných údajov.

 

Oznámenie spoločnosti Snowfox o ochrane osobných údajov 

Aktualizované 6. apríla 2022

Úvod  

Snowfox, súčasť skupiny Bravedo, používa toto Oznámenie o ochrane osobných údajov na popis toho, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje návštevníkov webových stránok a kontaktov v našej marketingovej databáze.

Prečo a aké osobné údaje spracúvame? 

Údaje, ktoré zhromažďujeme, sa týkajú našich klientov, potenciálnych klientov, partnerov, jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o naše produkty, ako aj náborových kandidátov. Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame iba na nasledujúce, konkrétne určené účely. Nižšie si môžete pozrieť zoznam typov osobných údajov, ktoré spracúvame na jednotlivé účely.

 •  Spracovanie súvisiace s náborom a žiadosťami o zamestnanie   
  • Základné údaje (meno, kontaktné údaje)
  • Informácie obsiahnuté v nahranom súhrne a základné informácie uvedené v životopise (meno, rodné číslo, kontaktné údaje) 
 • Spracovanie súvisiace s marketingom a riadením vzťahov so zákazníkmi
  • Základné informácie (meno, kontaktné údaje, údaje o spoločnosti)
  • Tracker; jedinečné identifikátory zariadení pre reklamu a/alebo analýzu

Na akom právnom základe je spracovanie osobných údajov založené? 

Právne predpisy o ochrane údajov vyžadujú, aby sa spracúvanie osobných údajov zakladalo na právnych základoch zahrnutých v GDPR. Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledujúceho právneho základu:

Oprávnený záujem: Oprávnený záujem sa používa ako právny základ, keď sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely náboru alebo marketingu produktov. Pri spoliehaní sa na oprávnený záujem posudzujeme a zvažujeme význam záujmu podľa právnych predpisov o ochrane údajov, pričom zabezpečujeme, aby vám nespôsoboval neprimerané riziko alebo prekážku.

Súhlas: V určitých situáciách spracúvame vaše osobné údaje iba vtedy, ak ste na to vopred dali výslovný súhlas. Napríklad reklamné a analytické súbory cookies inštalujeme do vášho prehliadača iba na základe vášho výslovného súhlasu. V niektorých situáciách môže byť súhlas prítomný na základe vašich vlastných činov, napríklad ak vy sami slobodne zdieľate niektoré osobné informácie.

Odkiaľ získavame osobné údaje, ktoré spracúvame? 

Osobné údaje sa na tejto webovej stránke zhromažďujú hlavne priamo od vás, a to buď vyplnením formulára s vašimi kontaktnými údajmi, odoslaním životopisu alebo prihlásením sa na sledovanie súborov cookies. Niekedy môžeme získať vaše informácie z verejných zdrojov, ako sú webové stránky spoločností alebo zdrojov tretích strán, ako sú zoznamy účastníkov podujatí.

Ako používame cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej stránky. Vlastníci webových stránok vo veľkej miere využívajú súbory cookies na to, aby ich webové stránky fungovali alebo aby fungovali efektívnejšie, ako aj na poskytovanie reportov.

Súbory cookies nastavené vlastníkom webovej stránky (v tomto prípade Snowfox) sa nazývajú „súbory cookies prvej strany“. Súbory cookies nastavené inými stranami ako vlastníkom webovej stránky sa nazývajú „súbory cookies tretích strán“. Súbory cookies tretích strán umožňujú poskytovanie funkcií alebo funkcií tretích strán na webovej stránke alebo prostredníctvom nej (napríklad reklama, interaktívny obsah a analýzy). Strany, ktoré nastavujú tieto súbory cookies tretích strán, môžu rozpoznať váš počítač, keď navštívi danú webovú stránku, ako aj keď navštívi určité iné webové stránky.

Cookies prvej a tretej strany používame z niekoľkých dôvodov. Niektoré súbory cookies sú z technických dôvodov potrebné na fungovanie našej webovej stránky a označujeme ich ako „nevyhnutné“ alebo „nevyhnutne nevyhnutné“ súbory cookies. Ďalšie súbory cookies nám tiež umožňujú sledovať a zameriavať sa na záujmy našich používateľov. Tretie strany poskytujú súbory cookies prostredníctvom našej webovej stránky na reklamné, analytické a iné účely.

Komu sa osobné údaje prenášajú alebo sprístupňujú?  

Osobné údaje spracúvame dôverne a vaše osobné údaje nikdy nepredávame, neprenajímame ani inak zbytočne nezverejňujeme externým stranám.

Zhromaždené osobné údaje sa čiastočne spracúvajú a uchovávajú mimo EÚ/EHP, napríklad keď sa poskytovatelia služieb nachádzajú mimo EÚ. Používaní poskytovatelia služieb sa zmluvne zaviazali zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov pri všetkých spracovateľských činnostiach.  

Ako chránime vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje chránime vhodnými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, neoprávnenému prístupu a inému zneužitiu. Vaše osobné údaje spracúvajú iba zamestnanci, ktorí sú na to oprávnení na základe svojej pracovnej pozície.

Automatizované rozhodovanie  

Automatizované rozhodovanie sa týka rozhodovania plne automaticky, napríklad na základe algoritmu bez ľudského zásahu. Spracovanie vašich osobných údajov v spoločnosti Snowfox nezahŕňa automatizované rozhodovanie.

Retenčné časy  

Vaše osobné údaje uchovávame len dovtedy, kým je to potrebné na účely spracovania údajov.

Po uplynutí doby uchovávania sú vaše osobné údaje buď prepísané do záložných kópií a pozadia systému, alebo sa stanú neidentifikovateľnými neodvolateľnou zmenou osobných údajov do podoby, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca. 

Aké mám práva? 

Právo byť informovaný 

Máte právo byť informovaní o spracúvaní vašich osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a dostupnej forme, prezentované jasným a jednoduchým jazykom. Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je riešiť právo byť informovaný a pomôcť vám pochopiť, ako spracovávame vaše osobné údaje. Ak budete mať po prečítaní tohto oznámenia ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať podľa pokynov v časti „Kontaktné informácie“. 

Právo na prístup 

Máte právo získať potvrdenie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame. Môžete tak vyhodnotiť a potvrdiť, že údaje sa spracúvajú zákonne. Okrem toho máte právo požiadať a získať kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame. Pokyny na vyžiadanie kópie vašich údajov nájdete v ďalšej časti „Ako môžem uplatniť svoje práva?“. 

Právo na prenosnosť údajov 

V určitých situáciách máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v prípade potreby preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo existuje, keď spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie údajov je digitálnej povahy. 

Právo na opravu  

Naším cieľom je udržiavať osobné údaje v aktuálnej a presnej podobe a nepravdivé, nedostatočné alebo nepresné osobné údaje bezodkladne vymazať. Máte právo požadovať opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a tiež máte právo na doplnenie nedostatočných osobných údajov.  

Právo na obmedzenie spracúvania  

Obmedzenie spracúvania znamená, že okrem uchovávania možno osobné údaje, ktorých sa obmedzenie týka, iba spracúvať 

 • s vaším súhlasom, 
 • na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, 
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo 
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 

Právo existuje v týchto situáciách: 

 • Dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov. V takýchto prípadoch bude spracúvanie obmedzené na dobu umožňujúcu prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov. 
 • Spracúvanie je protiprávne, dotknutá osoba však namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia. 
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale požaduje ich prevádzkovateľ na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 
 • Dotknutá osoba namietala spracúvanie osobných údajov na iné účely ako priamy marketing a čaká na overenie, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

Právo namietať proti spracúvaniu údajov  

V určitých situáciách máte právo namietať proti spracúvaniu údajov tým, že požiadate, aby sa vaše údaje vôbec nespracúvavali. Ak sa údaje spracúvajú na plnenie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu, pri výkone verejnej moci alebo na účely naliehavých oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, máte právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. 

V takýchto prípadoch musí byť spracúvanie zastavené, pokiaľ 

 • správca preukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo 
 • spracúvanie je nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo namietať proti spracúvaniu bez konkrétneho dôvodu, po uplynutí ktorého sa už údaje nesmú spracúvať na účely priameho marketingu. 

Právo na vymazanie a právo byť zabudnutý  

V určitých situáciách máte právo byť zabudnutý alebo máte právo na úplné vymazanie vašich osobných údajov. Toto právo existuje napríklad vtedy, keď osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, spracúvanie bolo založené na súhlase a súhlas odvoláte, alebo sa osobné údaje spracúvali nezákonne.  

Právo odvolať súhlas 

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Ak svoj súhlas odvoláte, spracovanie osobných údajov nebude pokračovať, pokiaľ si pokračovanie spracovania údajov nebude vyžadovať iný právny základ, napríklad zákonná povinnosť. Svoj súhlas môžete odvolať napríklad kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ na konci e-mailu s newsletterom. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Okrem vyššie uvedených práv máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že naše postupy ochrany osobných údajov nie sú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Sťažnosť je možné podať napríklad vtedy, ak nie sú náležite implementované práva popísané v tomto oznámení. Vo Fínsku je dozorným orgánom Úrad ombudsmana pre ochranu údajov. 

Ako môžem uplatniť svoje práva? 

Ak máte otázky týkajúce sa vyššie uvedených práv alebo si želáte skontrolovať svoje osobné údaje alebo inak uplatniť svoje práva, kontaktujte nás. Kontaktné informácie zodpovednej osoby pre ochranu údajov nájdete na konci tohto oznámenia. 

Uplatňovanie vašich práv je vo všeobecnosti bezplatné. V určitých situáciách definovaných zákonom, napríklad ak požadujete viacero kópií vašich osobných údajov, môžeme vopred požadovať poplatok zodpovedajúci nákladom na vykonanie vašej žiadosti. 

Na všetky žiadosti odpovedáme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Budeme vás informovať o opatreniach, ktoré sme prijali za účelom vybavenia vašej žiadosti. Ak z nejakého dôvodu musíme vašu žiadosť odmietnuť, budeme vás o odmietnutí a jeho zdôvodnení informovať do jedného mesiaca po prijatí žiadosti.  

Ak existuje viacero žiadostí alebo sú zložité, môžeme si vyžiadať dodatočný čas až 2 mesiace na realizáciu žiadosti. V takom prípade vás budeme informovať o potrebe dodatočného času a zdôvodnení omeškania do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.  

Ak chcete podať sťažnosť dozornému orgánu, viac informácií nájdete na webovej stránke Úradu ombudsmana pre ochranu údajov: https://tietosuoja.fi/en/notification-to-the-data-protection-ombudsman   

Správca údajov a kontaktné informácie 

Správca údajov je subjekt, ktorý rozhoduje o tom, ako a prečo sa osobné údaje spracúvajú. O účeloch a opatreniach spracúvania osobných údajov na našej webovej stránke rozhoduje spoločnosť Snowfox. Snowfox je tak správcom údajov pri spracúvaní osobných údajov.

Spoločnosť Snowfox vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorý je interným odborníkom na ochranu údajov. Zodpovedná osoba pre ochranu údajov dohliada na spracovanie osobných údajov, radí zamestnancom v otázkach ochrany údajov a pôsobí ako kontaktná osoba pre žiadosti a otázky týkajúce sa práv dotknutej osoby.  

 

Kontaktné údaje správcu údajov: 

Snowfox Oy

IČO: 2937591-4

Tripla Workery West, Firdonkatu 2 7th floor, 00520 Helsinki

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu pre ochranu údajov: 

privacy@snowfox.ai

Aktualizácie oznámenia o ochrane osobných údajov 

Naše postupy ochrany osobných údajov neustále zlepšujeme, a preto bude toto oznámenie o ochrane osobných údajov tiež príležitostne aktualizované. Aktualizácie môžu byť spôsobené zmenami v legislatíve. Odporúčame vám znova navštíviť túto stránku, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. V prípade potreby vás môžeme tiež priamo informovať o akýchkoľvek zmenách v našich postupoch ochrany osobných údajov.